Tính toán khoảng cách Thakhek ( Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào )