Như Safirah ( Syrian Arab Republic )

Khoảng cách giữa các thành phố khác